آيا به هیزم که برای گرم كردن بخارى استفاده میشود خمس تعلق میگيرد؟
سوال:

آيا به شاخه هاى درخت به عنوان مصرف روزمره براى گرم كردن بخارى و حمام و غيره و تيرهاى چوبى كه در ساختمان مصرف مى شود خمس تعلق مى گيرد يا خير؟

جواب: باسمه جلت اسمائه

باسمه جلت اسمائه; بلى، چنانچه سال بگذرد و مصرف نكند.
 
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳